میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن


گروه:
12345678910
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ابراهیمی مقدم حسین روان شناسي عمومي 00
بردباری زهرا ادبيات انگليسي 50
معین زهرا(زری ) روان شناسي باليني 00
فاتحی حمیدرضا جامعه شناسي فرهنگي 30
علی اصغری امیر مديريت آموزشي -10
كامران فریدون اقتصاد و برنامه ريزي روستايي و جامعه شناسي 70
سیاح سیاری نیمتاج روان شناسي تربيتي 10
میرهاشمی مالك روان شناسي 01
ابوالمعالی الحسینی خدیجه روان شناسي تربيتي -10
رجبی راد فهیمه اقتصاد 30
ایمانی گله پردسری محمدنقی مديريت آموزشي 01
شریفی حسن پاشا روان شناسي 22
مكی آل آقا بدیع الزمان برنامه ريزي آموزشي و درسي 71
گنجی حمزه روان شناسي 67
وزیری شهرام روان شناسي 10
وکیلی پریوش مشاوره 00
هاشمیان كیانوش روان شناسي باليني -23
لطفی کاشانی فرح روان شناسي باليني 01
صابر سوسن روان شناسي تربيتي 41
بهبهانی نیا آزیتا محیط زیست 4-1
آقابخشی حبیب الله جامعه شناسي 130
بهزادی صفیه روان شناسي 00
ماحوزی مهدی زبان و ادبيات فارسي 92
گیتو روزبه زبان و ادبيات انگليسي 40
زینلی غلامرضا 671 0-1
حسینی منصوره معارف 00
شفیع آبادی عبدالله مشاوره و راهنمايي 11
وارسته فر افسانه جامعه شناسي 80
اعتماداهری علاء الدین مديريت و برنامه ريزي آموزشي -81
آزاد ساسان كامپيوتر 30
فاطمی پور حمیدرضا آموزش زبان انگليسي 10
بشردوست سیمین روان شناسي 00
شجاع احمد رياضي 20
ملک پور علی جامعه شناسي 26
میرزایی خلیل جامعه شناسي 30
عباسی حبیب الله زبان وادبيات فارسي 14
ناظم فتاح مديريت آموزشي -22
نعمت زاده گتابی شهرام روانشناسی 00
قائد محمدی محمدجواد علوم اجتماعی 00
قزوینی نژاد حمیرا مشاوره 30
مصباح نسرین مشاوره 00
فروع الدین عدل اصغر روانشناسي باليني 10
فتاحی اندبیل اعظم اختلالات يادگيري 00
ثابت مهرداد روان سنجي -11
نبوی آل آقا فریبا روان شناسي عمومي 0-1
صادقی بنیس منیژه روان شناسي 00
قلی بیگیان معصومه جمعيت شناسي 50
سپهری سپیده زبان و ادبيات فارسي 90
امامی فاطمه زبان و ادبيات فارسي 40
امیرارجمند مریم زبان و ادبيات فارسي 30
12345678910