میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن


گروه:
12345678910...
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ابراهیمی مقدم حسین روان شناسي عمومي 10
بردباری زهرا ادبيات انگليسي 50
معین زهرا(زری ) روان شناسي باليني 00
فاتحی حمیدرضا جامعه شناسي فرهنگي 10
علی اصغری امیر مديريت آموزشي 10
كامران فریدون اقتصاد و برنامه ريزي روستايي و جامعه شناسي 52
سیاح سیاری نیمتاج روان شناسي تربيتي 00
میرهاشمی مالك روان شناسي -100
ابوالمعالی الحسینی خدیجه روان شناسي تربيتي 00
رجبی راد فهیمه اقتصاد 20
ایمانی گله پردسری محمدنقی مديريت آموزشي 01
شریفی حسن پاشا روان شناسي 24
مكی آل آقا بدیع الزمان برنامه ريزي آموزشي و درسي 01
گنجی حمزه روان شناسي 58
وزیری شهرام روان شناسي -11
وکیلی پریوش مشاوره 01
هاشمیان كیانوش روان شناسي باليني 12
لطفی کاشانی فرح روان شناسي باليني 12
صابر سوسن روان شناسي تربيتي 60
بهبهانی نیا آزیتا محیط زیست 20
آقابخشی حبیب الله جامعه شناسي 110
بهزادی صفیه روان شناسي -30
ماحوزی مهدی زبان و ادبيات فارسي 43
گیتو روزبه زبان و ادبيات انگليسي 40
مام بیگی محسن مديريت بازرگاني 00
زینلی غلامرضا حسابداري 0-1
حسینی منصوره معارف 4-1
شفیع آبادی عبدالله مشاوره و راهنمايي 03
وارسته فر افسانه جامعه شناسي 32
اعتماداهری علاء الدین مديريت و برنامه ريزي آموزشي 3-1
آزاد ساسان كامپيوتر 20
فاطمی پور حمیدرضا آموزش زبان انگليسي 10
بشردوست سیمین روان شناسي 01
شجاع احمد رياضي 00
ملک پور علی جامعه شناسي 07
میرزایی خلیل جامعه شناسي 0-1
عباسی حبیب الله زبان وادبيات فارسي 14
ناظم فتاح مديريت آموزشي 42
نعمت زاده گتابی شهرام روانشناسی 00
قائد محمدی محمدجواد علوم اجتماعی -1-1
قزوینی نژاد حمیرا مشاوره 10
مصباح نسرین مشاوره 00
فروع الدین عدل اصغر روانشناسي باليني 00
فتاحی اندبیل اعظم اختلالات يادگيري 00
ثابت مهرداد روان سنجي 12
نبوی آل آقا فریبا روان شناسي عمومي 20
صادقی بنیس منیژه روان شناسي 10
قلی بیگیان معصومه جمعيت شناسي 40
سپهری سپیده زبان و ادبيات فارسي 90
امامی فاطمه زبان و ادبيات فارسي 40
12345678910...